Skip to main content

U okviru projekta Nemačke razvojne saradnje „Dijalog o zapošljavanju mladih, incijativa i dualno obrazovanje“ GIZ je uspostavio saradnju sa Evropskom fondacijom za obuku (ETF) kako bi realizovali program „Partnerstva za inovacije u nastavi i učenju“. Program je deo ETF inicijative „Stvaranje novog učenja“ koja obuhvata istraživanje, projekte, vebinare i zajednicu inovativnih praktičara, a ima za cilj da razvije i podeli znanje know-how o inovacijama u nastavi i učenju koje bi bile relevantne za aktere u partnerskim zemljama.

Za realizaciju programa u Srbiji, ETF je udružio znanja i ekspertizu sa GIZ-om i Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. U septembru 2021. godine identifikovano je 6 škola za učešće u projektu: Tehnička škola Vlasotince, Tehnička škola Užice, Tehnička škola Požega, Ugostiteljsko-turistička škola Vrnjačka Banja, Vazduhoplovna srednja škola Beograd i Hemijsko-medicinska škola Vršac. Nastavnici ovih škola su tokom jeseni 2021. godine učestvovali u približno 20 sati obuke koju je organizovao ETF u saradnji sa Obrazovnim forumom. Rezultat tog procesa su inovativne pedagoške prakse poput projektnog rada, veće primene kolaborativnog učenja ili osmišljavanja autentičnih zadataka učenja koje su nastavnici zajedno sa svojim učenicima primenili na projektima realizovanim tokom 2022. godine.

Zahvaljujući podršci i resursima dobijenim od ETF-a i GIZ-a izabrane škole realizovale su ukupno 9 projekata. Kroz inovativni pristup nastavi i učenju cilj je bio da se kod učenika razvija motivacija, komunikacijske veštine, kreativnost, osećaj za solidarnost, saradnju i timski rad. Realizovani projekti su dobar primer prelaska sa tradicionalne na projektnu nastavu kroz koju se razvijaju preduzetničke veštine, podstiče kritičko mišljenje, informisano odlučivanje, rešavanje problema i planiranje. Pojedini projekti u prvi plan su istakli neke od trenutnih imperativa obrazovnih politika na evropskom nivou. To se pre svega odnosi na unapređivanje digitalnih veština, korišćenje web alata i informacionih tehnologija u realizaciji zadataka, kao i uključivanje elemenata zelene agende u obrazovanje, što je posebno vidljivo u projektima koji su imali za cilj razvijanje odgovornog odnosa prema životnoj sredini.

Jedan od realizovanih projekata je i projekat „Klupe nas povezuju“ Tehničke škole Vlasotince. Cilj ovog projekta je bio da se kod učenika razvije motivacija za učenje, sposobnost za timski rad i samoinicijativa, kao i svest o očuvanju i zaštiti životne sredine. Kao rezultat projekta nastala je klupa na kojoj učenici mogu ne samo da provode vreme i druže se, već vrlo jednostavno mogu i da dopune svoje mobilne telefone i elektronske uređaje. Pored metalne i drvene konstrukcije u klupu je ugrađen solarni panel koji omogućava pretvaranje sunčeve svetlosti u električnu energiju. Ovaj projekat je dobar primer multidisciplinarnog pristupa budući da su u njegovom planiranju i realizaciji učestvovali učenici iz različitih područja rada i obrazovnih profila.

Na sajtu https://www.inovacijeuobrazovanju.rs/ koji je napravljen u okviru projekta Tehničke škole Užice mogu se pronaći detaljnije informacije o svim školama učesnicama i realizovanim projektima.

Značaj saradnje koju su ostvarili ETF i DECIDE projekat u okviru programa „Partnerstva za inovacije u nastavi i učenju“ je izuzetan imajući u vidu rezultate brojnih istraživanja koja ukazuju na to da inovativne prakse u nastavi i učenju mogu da poboljšaju motivaciju učenika, aktivnije ih uključe u proces učenja, kao i da usmere proces učenja ka vrednijim ishodima kako za učenike, tako i za buduće poslodavce.