Dijalog o zapošljavanju mladih

Dijalog o zapošljavanju mladih je pokrenut u okviru projekta nemačke razvojne saradnje „Podsticanje zapošljavanja mladih“, sa ciljem kreiranja i primene novih ili unapređivanja postojećih modela zapošljavanja. Iskustva iz projekta su pokazala da su za razvoj sveobuhvatnih i delotvornih mera za zapošljavanje mladih, saradnja i dijalog svih relevantnih aktera ključni budući da se jedino na taj način može steći celovita slika kako o potrebama različitih strana, privrede, obrazovanja, mladih, tako i o mogućim načinima kako da se na te potrebe odgovori. Udruživanje snaga različitih aktera neophodno je i radi integrisanja uspešnih pristupa zapošljavanju mladih u lokalne i nacionalne programe, kao i što veće promocije ovakvih primera koji mogu biti inspiracija drugima da se uključe u aktivnosti za unapređivanje socio-ekonomskog položaja mladih.

Oslanjajući se na dosadašnje rezultate i primere dobre prakse, DECIDE projekat nastavlja sa aktivnostima koje će doprineti boljoj koordinaciji i saradnji aktera važnih za uspostavljanje lokalnog dijaloga o zapošljavanju mladih u 6 odabranih jedinica lokalne samouprave: Subotici, Obrenovcu, Kragujevcu, Zaječaru, Nišu i Vlasotincu. Reč je o partnerima koji dolaze iz javnog, privatnog i civilnog sektora, a projekat će raditi i na uključivanju mladih u dijalog kako bi se zajedno sa njima istražili najefikasniji modeli za smanjenje nezaposlenosti i osigurao pristup zasnovan na potrebama.

Uspostavljanje i unapređivanje lokalnog dijaloga za zapošljavanje mladih ima za cilj da se stvore preduslovi za uspešno sprovođenje dualnog obrazovanja i obuka ali i kreiranje mera politike zapošljavanja koje uzimaju u obzir potrebe mladih, lokalne privrede i mogućnosti obrazovnog sistema da poslodavcima obezbedi kvalifikovane kadrove. Cilj projekta je da se ovaj dijalog odvija u okviru lokalnog saveta za zapošljavanje, kako bi se stvorio dugotrajan institucionalni okvir za sve buduće dijaloge o poboljšanju veština i kvalifikacija radne snage. Podrška odabranim jedinicama lokalne samouprave u unapređenju kvaliteta lokalnog dijaloga među relevantim akterima za zapošljavanje treba da dovede do boljeg i pouzdanijeg planiranja intervencija na tržištu rada u cilju smanjivanju nezaposlenosti mladih.

Iskustva i preporuke do kojih se dođe kroz razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje mladih biće dokumentovani i integrisani kako u lokalnu politiku obrazovanja i zapošljavanja tako i predstavljeni u dijalogu nacionalne politike.