Skip to main content

U okviru projekta „Dijalog o zapošljavanju mladih, Inicijativa i dualno obrazovanje“ obezbeđena je podrška školama koje su uključene u projekat za razvoj i primenu koncepta i metodologije priznavanja prethodnog učenja.

Uz stručnu podršku domaćih i međunarodnih eksperata u ovoj oblasti, formirani su školski timovi i implementirane obuke koje imaju za cilj razumevanje svrhe i ciljeva realizacije priznavanja prethodnog učenja, razradu programa, instrumenata i ostale dokumentacije neophodne za podnošenje zahteva za akreditaciju. Pored obuka, realizovane su direktne posete školama u okviru kojih su održani i sastanci sa socijalnim partnerima sa kojima su diskutovana pitanja i potrebe za uspostavljanjem i realizacijom postupka priznavanja prethodnog učenja.

Priznavanje prethodnog učenja predstavlja postupak u kojem se omogućava sticanje kvalifikacija zainteresovanim licima koja su stekla određena znanja i kompetencije van obrazovnog sistema, kroz radno ili životno iskustvo. Postupak rezultira izdavanjem javno priznatih isprava o priznatim kvalifikacijama, odnosno sertifikatom.

Podizanje kapaciteta škola na ovom polju omogućava unapređivanje njihove ponude neformalnog obrazovanja odraslih, obezbeđivanje kvaliteta u tom procesu i jačanje uloge škole i obrazovanja u adekvatnom odgovoru na raznovrsne i promenjlive potrebe sveta rada.