Dualno obrazovanje

Vlada Savezne Republike Nemačke od 2002. godine, kroz projekte koje implementira GIZ, podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u njegovim naporima da reformiše srednje stručno obrazovanje. Od 2013. godina fokus je na obrazovnim profilima za zanatsko-tehnička zanimanja i uvođenju dualnog obrazovanja.

Kooperativni model

U okviru projekta „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“ razvijen je kooperativni model, specifičan oblik realizacije nastave sa elementima dualnog obrazovanja, ali prilagođen uslovima u Srbiji. U ovom tada novom modelu obrazovanja saradnja između škola i kompanija podignuta je na viši nivo, a predstavnici privrede aktivnije su se uključili u sve faze obrazovnog procesa. Pomak u odnosu na tzv. tradicionalni način izvođenja nastave bio je veći obim i poboljšan kvalitet praktične nastava u kompanijama uz aktivno učešće učenika u procesu proizvodnje, na savremenim mašinama i podršku instruktora koji su prošli obuke za rad sa mladima. Kompanije koje su se uključile u kooperativni model obrazovanja obezbedile su i finansijske benefite za učenike u vidu simbolične novčane naknade ili stipendije, pokrivanja troškova puta, toplog obroka ili zaštitne opreme, čime su pokazale da su ozbiljno zainteresovane za dugoročnu saradnju.

Kooperativni model je primenjen i testiran u trogodišnjim, zanatsko-tehničkim profilima u područjima rada Elektrotehnika i Mašinstvo i obrada metala. Izabrani su profili sa velikim potencijalom za zapošljavanje, a planovi i programi su modernizovani i dopunjeni u cilju razvijanja sveobuhvatnih profesionalnih kompetencija.

Nacionalni model dualnog obrazovanja

Iskustva stečena kroz primenu kooperativnog modela bila su ključna za razvoj nacionalnog modela dualnog obrazovanja u Srbiji. Uz podršku projekta urađena je Studija izvodljivosti uvođenja dualnog obrazovanja, a obezbeđena je i stručna i savetodavna podrška nadležnim institucijama za unapređenje pravnog i regulatornog okvira. To je rezultiralo usvajanjem Zakona o dualnom obrazovanju i podzakonskih akata kojima se bliže uređuje realizacija ovog modela obrazovanja.

Karakteristike nacionalnog modela dualnog obrazovanja:

 • znanja i veštine stiču se i u školi i u kompaniji
 • u školi đaci stiču opšte obrazovanje i stručna teorijska znanja, a prolaze i osnovnu praktičnu obuku
 • u kompaniji se realizuje učenje kroz rad čiji obim iznosi najmanje 20%, a najviše 80% časova od ukupnog broja časova stručnih predmeta
 • kompanija mora da ispuni minimum standarda da bi bila akreditovana za dualno obrazovanje
 • “instruktor” je zaposleni u kompaniji koji obezbeđuje da se tokom učenja kroz rad realizuje nastavni program i da učenici steknu kompetencije propisane standardom kvalifikacije
 • škola imenuje koordinatora učenja kroz rad koji u saradnji sa instruktorima planira, prati, sprovodi i ocenjuje realizaciju učenja kroz rad
 • ugovori se sklapaju ne samo između škola i kompanija, već i između zakonskih staratelja učenika i kompanija
 • kompanija plaća finansijsku naknadu učenicima za učenje kroz rad (najmanje 70% minimalne cene rada)
 • predstavnici kompanija su uključeni ne samo u realizaciju učenja kroz rad, već i u izradu kurikuluma i završne ispite.

Prednosti dualnog obrazovanja

Dualno obrazovanje doprinosi boljoj usklađenosti obrazovne ponude sa potrebama privrede, a posredno obezbeđuje rast zapošljavanja i umanjuje rizik od odliva mladih stručnjaka.

Ukoliko se model dualnog obrazovanja realizuje na kvalitetan način, svi akteri su na dobitku. Troškovi za održavanje škola se racionalizuju uključivanjem lokalne privrede, a učenici stiču kvalifikacije sa kojima će biti konkurentni na tržištu rada. Kombinovanjem znanja koje stiču u školi, uz znanja, veštine i stavove koje stiču tokom obuke u radnom kolektivu, učenici se na pravi način osposobljavaju za potrebe privrede i time stiču veću mogućnost za zapošljavanje po završetku školovanja. S druge strane, učešćem u dualnom obrazovanju, kompanije su u prilici da obezbede deficitarne kadrove još tokom njihovog školovanja i time ostvare uštede u dodatnom osposobljavanju radnika.

DECIDE projekat intenzivno radi na daljem unapređivanju komunikacije i saradnje između škola učesnica u projektu i njihovih partnerskih kompanija, kao i na poboljšanju uslova za realizaciju dualnog obrazovanja. Osim brojnih obuka za predstavnike škola i kompanija, projekat pruža savetodavnu podršku i preporuke institucijama odgovornim za kreiranje politika, realizaciju i upravljanje dualnim modelom obrazovanja.

Pored ključnih partnera, Ministarstva prosvete i Privredne komore Srbije, a u cilju obezbeđivanja sinergije i komplementarnog pristupa, projekat blisko sarađuje i sa međunarodnim organizacijama koje podržavaju uvođenje i razvoj dualnog obrazovanja,  Nemačko-srpskom privrednom komorom (AHK) i agencijama austrijske i švajcarske razvojne saradnje.

Doprinos GIZ-a razvoju dualnog obrazovanja u brojkama:

 • modernizovano 6 obrazovnih profila: bravar-zavarivač, električar, industrijski mehaničar, modni krojač, mehaničar motornih vozila i elektromonter mreže i postrojenja
 • od školske 2014/15. do 2019/20. broj srednjih stručnih škola koje imaju jedan od dualnih profila modernizovanih uz podršku GIZ-a porastao je sa 8 na 63
 • preko 200 kompanija ostvarilo je partnerstvo sa ovim školama u realizaciji dualnog obrazovanja
 • zaključno sa školskom 2019/20. preko 4500 učenika, od kojih približno 18% devojčica, upisalo je jedan od 6 profila modernizovanih uz podršku GIZ-a
 • oko 60% učenika koji su položili završni ispit zaposlilo se u roku od 6 meseci nakon završetka školovanja.