Obrazovanje odraslih

Uloga srednje stručne škole (SSŠ) u povezivanju obrazovanja i tržišta rada

DECIDE projekat podržava sprovođenje nacionalnih strateških prioriteta koji se odnose na  usklađivanje sistema obrazovanja sa zahtevima privrede tj. unapređivanje ponude obrazovanja i obuka u skladu sa potrebama tražišta rada. Ta podška oslikava i intenzivnu saradnju između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva prosvete u delu akreditovanja obrazovnih ustanova, u ovom slučaju srednjih stručnih škola, kao javno priznatih organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA).  Škole izabrane za učešće u DECIDE projektu opredelile su se i pripremaju se za  pružanje obuka neformalnog obrazovanja, usluga karijernog vođenja i savetovanja kao i priznavanje prethodnog učenja.

Podrškom razvoju kapaciteta škole za aktivnosti obrazovanja odraslih, škola unapređuje kompetencije nastavnika i stručnih saradnika za rad sa odraslima, akredituje programe i kreira aktivnosti koje će odgovoriti na potrebe tržišta rada ali i na potrebe mladih u formalnom obrazovanju  i nezaposlenih mladih. Škole će sprovoditi aktivnosti koje  imaju za cilj da unaprede kompetencije učesnika, koji su uglavnom bez kvalifikacija, pa samim tim i njihove šanse za bolje pozicioniranje na tržištu rada i pronalaženje dostojanstvenog zaposlenja.

DECIDE podržava izabrane srednje stručne škole da identifikuju neformalne obuke koje će   akreditovati. Odabir obuka obavlja se u okviru lokalnog dijaloga o zapošljavanju mladih i u konsultaciji sa relevantim predstavnicima iz lokalne zajednice, tj. relevantnim predstavnicima privatnog sektora, Regionalne privredne komore, kao i lokalne samouprave.

S obzirom na to da je cilj neformalnih obuka podizanje kompetencija nezaposlenih lica, analiza tržišta rada u odabranim lokalnim samoupravama utvrdila je dovoljan potencijalni broj mladih koji mogu imati koristi od dodatnih veština i kompetencija, što bi kao krajnji rezultat trebalo da ima njihovu povećanu zapošljivost.

Projekat će zajedno sa školama pratiti kvalitet obuka, njihovu efikasnost i uticaj koji imaju na zapošljavanje. Posebna pažnja biće posvećena i proceni kvaliteta usluga karijernog vođenja i savetovanja kao i analizi uticaja koju kvalitet usluga KVIS ima na efekte obuke i zapošljivost mladih.