Jačanje kapaciteta škola

DECIDE projekat kroz različite mere i aktivnosti pruža podršku izabranim srednjim stručnim školama da se razviju u regionalne centre kompetencija i da obezbede ne samo kvalitetno formalno (dualno) obrazovanje, već i visok kvalitet neformalnih obuka u skladu sa potrebama lokalnih kompanija.

U tom cilju, jedan od prvih koraka bio je da se za škole opreme kako bi se unapredili uslovi za realizaciju teorijske i praktične nastave, kao i neformalnih obuka za nezaposlena lica. Oprema je obezbeđena u skladu sa potrebama samih škola i njihovom trenutnom i planiranom obrazovnom ponudom. Opremanjem učionica i školskih radionica stvoreni su uslovi da se nastava i obuke realizuju na optimalan način, uz upotrebu savremenih alata, uređaja i mašina. Budući da su škole koje učestvuju u DECIDE projektu verifikovane za područja rada mašinstvo, elektrotehnika i tekstilstvo, nabavljene su CNC mašine, oprema za zavarivanje, setovi za mehatroniku, elektro i IT oprema.

Ipak, osnovni vid podrške koju projekat obezbeđuje školama jesu mere za razvoj kapaciteta školskog osoblja.  Kontinuirane obuke na različite teme imaju za cilj da omoguće direktorima škola, nastavnicima i stručnim saradnicima da na optimalan način odgovore na svoje nove zadatke u skladu sa vizijom škole kao regionalnog centra kompetencija.

Pored implementacije mera koje treba dalje da unaprede i osiguraju kvalitet dualnog obrazovanja, projekat intenzivno radi na izgradnji kapaciteta škola da se u svojim lokalnim sredinama pozicioniraju i kao konkurentni realizatori neformalnih obuka za nezaposlena lica. Neizostavan deo u procesu razvoja škola kao resurs centara za obrazovanje odraslih i obavezan korak u formalnoj proceduri za sticanje statusa javno priznatog realizatora aktivnosti obrazovanja odraslih jesu obuke za sticanje andragoških kompetencija koje nastavnici projektnih škola prolaze.

Takođe, kroz obuke i mentorstvo radi se na jačanju kompetencija školskih timova za kreiranje, unapređivanje i realizaciju aktivnosti i programa karijernog vođenja i savetovanja ne samo za učenike u formalnom sistemu obrazovanje, već i za nezaposlene mlade. Kontinuirano umrežavanje i saradnja srednjih stručnih škola sa relevantnim akterima u lokalnoj zajednici neophodni su kako bi programi i usluge karijernog vođenja i savetovanja bili zasnovani na potrebama mladih i pružili im odgovarajuću podršku u pronalaženju zaposlenja i upravljanju karijerom.

Imajući u vidu sve veći fokus obrazovnih politika na implementaciji i promociji inovativnih pedagoških pristupa i razvoju digitalnog obrazovanja, nastavnicima škola u projektu su obezbeđene obuke za unapređivanje digitalnih kompetencija i upotrebu online platformi i alata u realizaciji nastave. Ove obuke su veoma važne jer se u današnje vreme od nastavnika očekuje da poseduju odgovarajući nivo digitalne, informatičke i informacione pismenosti kako bi na smislen način mogli u nastavi da primenjuju savremene tehnologije.

Direktori i rukovodstvo škola imaju ključnu ulogu u transformaciji škola u regionalne centre kompetencija zbog čega je posebna pažnja u projektu posvećena daljem razvoju njihovih stručnih kompetencija. Rukovođenje, menadžment kvalitetom, saradnja sa privatnim sektorom, strateška partnerstva i praćenje potreba tržišta rada samo su neke su od tema obuka namenjenih direktorima škola i njihovim saradnicima.  Projekat pomaže školama da razviju “biznis” pristup u definisanju svoje obrazovne ponude koja treba da bude dovoljno responzivna i fleksibilna da može brzo da odgovori na potrebe tržišta rada.

Konačno, unapređena obrazovna ponuda sama po sebi nije dovoljna. Nova vizija škole kao regionalnog centra kompetencija podrazumeva shvatanje škole kao svojevrsnog brenda čijoj izgradnji i promociji treba posvetiti posebnu pažnju. Škole su kroz projekat dobile nove, vizuelno i funkcionalno unapređene sajtove na kojima različite ciljne grupe, učenici i njihovi roditelji, nezaposleni mladi, ali i kompanije zainteresovane za saradnju mogu lako da nađu relevantne informacije.

Pored toga, mere za razvoj kapaciteta škola uključiće i obuke školskog osoblja i učenika koje treba da omoguće školama da unaprede svoju PR strategiju, digitalni marketing i promociju uspešnih priča putem različitih formata i kanala komunikacije.